Friday, November 9, 2012

تو

 تو را از هر طرف می توان خواند
         تو را در هر کجا می توان دید
                تو را در هر کلامی می توان جست

 تو را حتی در این سکوت،
 در تنهایی من هم
 می توان شنید.

 تو را با هر آوازی می توان به یاد آورد
         تو را به هر شکل می توان کشید
                 تو را می توان فریادی خروشید
                        تو را می توان در گوش نوزادی زمزمه کرد.

 تو را می شود ساخت،
 از نو بنا کرد،
 تو تولدی دوباره ای.

 تو را با قدم های مستی توان شمرد
         تو را با هر نوایی توان گریست
                 تو را با هر بوسه می توان جوئید.

 تو نبض گرم عشق،
 در هر لحظه دیداری
 که این بار یادت را باد...
 با خود نخواهد برد.

1 comment: